Product Tag - Salt spray Cometech QC-711

  • Buồng phun sương muối QC-711 hãng Cometech

    0 trên 5

    Buồng phun sương muối QC-711L hãng Cometech (tủ phun sương muối). Buồng phun sương muối sử dụng chủ yếu để kiểm tra khả năng chống ăn mòn lớp phủ kim loại.

  • Tủ phun sương muối QC-711M hãng Cometech

    0 trên 5

    Tủ phun sương muối QC-711M hãng Cometech (buồng phun muối ) sử dụng để kiểm tra khả năng chống ăn mòn của các vật liệu kim loại khi được sơn phủ lên bề mặt.