Pillar

Hãng Pillar của Đức cung cấp bút thử sức căng bề mặt, mực thử sức căng bề mặt, Dyne Test Pen, Bút kiểm tra năng lượng bề mặt, Mực kiểm tra năng lượng bề mặt, Bút thử Corona, Mực thử Corona…