Novasina

  • Máy đo hoạt tính nước

    0 trên 5

    Nước họat tính (aw), độ pH, nhiệt độ, và các tham số khác có ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật, nhưng nước họat tính (aw)  là một thông số rất quan trọng