Product Tag - labthink

  • Máy đo độ co màng tự động hãng Labthink

    0 trên 5

    Máy đo độ co màng tự động hãng Labthink model FST-02 và RSY-R2. Máy đo độ co tự động này được gắn điện cực với quá trình test mẫu.